Kodi Etik

Ne qëndrojmë për emrin tonë: ne ju japim informacion të qarte mbi identitetin tonë, adresën dhe si te na kontaktoni në një mënyrë të përshtatshme (p.sh. e-mail, media sociale, telefon) para se të bëni një porosi.

Në rast se veprojmë në emër të një tregtari tjetër, ne gjithashtu ju informojmë për identitetin e tij.

Karakteristikat thelbësore të produkteve dhe shërbimeve përshkruhen në mënyrë adekuate.

Produktet do të dorëzohen bazuar në përshkrimin dhe foton e produktit. Ju kujtojme në lidhje me ekzistencën e një garancie ligjore të konformitetit për mallrat. Ne do të jemi të qartë dhe transparent në ofertën tonë dhe çmimin që duhet të paguani për shërbimet tona ose produktet tona para se të hyni në procesin e porosisë. Ne nuk do t’ju tarifojmë për shërbime shtesë ose produkte nëse nuk jeni dakord shprehimisht me këto shërbime ose produkte shtesë.

Para përfundimit të kontratës do të shihni çmimet përfundimtare, TVSH-në, kostot e dërgesës dhe shërbimeve shtesë. Ne kujdesemi që të kemi një proces porosie transparent, të arritshëm dhe të lehtë që ju siguron me mundësinë për të kontrolluar porosinë tuaj dhe përfundimisht ta korrigjoni atë para se të përfundoje përfundimisht kontrata. Ne gjithmonë do të konfirmojmë porosinë tuaj dhe do t’ju japim informacion mbi porosinë tuaj dhe progresin. Ne përdorim kushte të drejta, të lehtë të arritshme dhe transparente të kontratës në gjuhë të thjeshtë që respektojnë të drejtat tuaja. Ne do të sigurojmë një mënyrë të thjeshtë për të komunikuar, për të shtypur ose për të shkarkuar këto kontrata.

Ne ju ofrojmë metoda pagese transparente, të përshtatshme, të pranuara gjerësisht dhe të sigurta (p.sh. PayPal, pagesa përmes faturës). Ne përdorim sisteme transparente, të përshtatshme, të pranuara gjerësisht dhe të sigurta të dorëzimit bazuar në informacionin e siguruar me çmime transparente. Ne do të dorëzojmë në vendin dhe kohën siç është specifikuar në ofertë. Para se të lidhni kontratën, ne do të sigurojmë informacion të qartë dhe transparent mbi te drejtat tuaja.

Gjeni te shpjeguara te drejtat dhe detyrimet ligjore, e drejta juaj e tërheqjes ose mungesa e saj, kostot e pamundesise per te kryer terheqejen (sic kërkohet nga legjislacioni i BE). Ne do të sigurojmë kthim të lehtë dhe transparent dhe procedurat e rimbursimit. Ju gjithmonë mund të na kontaktoni në një mënyrë të lehtë dhe të përshtatshme. Ne angazhohemi për të ofruar një shërbim ndaj klientit transparent dhe lehtësisht i arritshëm dhe sistem i trajtimit të ankesave. Ne ju informojmë për mundësinë e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve jashtë gjykatës dhe shfaqim lidhjen drejt platformës Evropiane të Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve Online në faqen tonë të internetit. Ne respektojmë privatësinë tuaj, mbrojmë të dhënat tuaja dhe kujdesemi për një mjedis të sigurt në internet.

Ne jemi transparente dhe t’ju informojë në lidhje me mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave tuaja dhe qëllimet për të cilat ne i përdorim ato, përfshirë informacionin në lidhje me politikën e cookies. Të dhënat mblidhen për të realizuar kontratën dhe për të përmirësuar ofertën tonë për ju dhe përvojën tuaj të blerjes. Të dhënat tuaja mblidhen në përputhje me legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave dhe privatësinë dhe, për aq sa është e kerkuar ligjerisht vetëm me pëlqimin tuaj të qartë.